Вимоги до статей та оплата


вимоги до авторських рукописів для публікації у науковому журналі «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» (cерії: «Державне управління», «Економіка») 

Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» є фаховим виданням з державного управління (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 р. № 1021) та економіки (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1328).

Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» входить до таких міжнародних наукометричних баз даних, репозиторіїв та пошукових систем: Index Copernicus (Польща), ResearchBib (Японія), Advanced Science Index (Німеччина),  Google Scolar, Directory of Research Journals Indexing – DRJI (Індія), Science Library Index (Австралія), InfoBase Index (Індія), Journal Index (Туреччина), Scientific Index Services (США), IndianScience.in (Індія), Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія).

До друку приймаються статті, написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).

Склад і структура наступні (приклад оформлення наведено у Додатку 1):

 1. Бібліографічний показник УДК у верхньому лівому куті сторінки.
 2. Назва статті (по центру, ПРОПИСНИМИ, напівжирним).
 3. Дані про автора на мові оригінала статті та англійською мовою (нижче під заголовком з лівого боку) – прізвище, ім’я та побатькові (повністю в називному відмінку, напівжирним); науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (без скорочень); Прізвище та ініціали автора/авторів (великими літерами), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада.
 4. Анотації статті українською, російською та англійською мовами (3-5 речень).
 5. Після кожної анотації ключові слова до статті українською, російською та англійською мовами. Ключові слова або словосполучення відокремлюються між собою точкою з комою. Мінімальна кількість – 5 слів.
 6. Стаття має відповідати вимогам постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, віднесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2003. № 1. С. 2). А саме в ній мають бути виокремлені курсивом такі елементи:
 • Постановка проблеми в загальному виді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковане розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття). При цьому посилання на усі джерела, наведені у списку літератури, є обов’язковим. Бажано посилатись як на вітчизняні, так і на закордонні джерела.
 • формулювання Мети статті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
 1. Обсяг статті має бути не менше 20000 знаків, включаючи рисунки, графіки, діаграми і таблиці.
 2. Сторінки рукопису мають бути послідовно пронумеровані. Всі значення фізичних величин подаються в системі СІ. Для текстового матеріалу використовується теперішній час (за винятком звертання до попередніх статей).
 3. Текст слід друкувати з одного боку аркуша формату А-4 з використанням текстового редактора Microsoft Word: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5. Використання символу дефіса (-) для переносу слів забороняється. Поля аркуша з усіх сторін мають складати 2 см. Відступ першого рядка автоматично з використанням меню Microsoft Word (Формат – Абзац – Відступ: 1,25 см).
 4. Рисунки, графіки, діаграми і таблиці оформляються відповідно до ДСТ 2.105-95. Кожний рисунок має бути підписаний, а таблиця мати назву. Усі рисунки і таблиці мають бути послідовно пронумеровані арабськими цифрами (Рис. 1. Назва) (Таблиця 1. Назва).

Для створення рисунків та таблиць слід використовувати стандартний набір програм Microsoft Office. Ілюстративний матеріал, що виконаний за допомогою інших програм, бажано подавати у векторних формах WMF, EPS або растровому – TIFF (графіки – чорно-білі, 600 dpi; фотографії – з відтінком сірого, 150 dpi). Використання впроваджених об’єктів повинно бути погодженим з редакцією журналу.

 1. Математичні формули виконуються за допомогою стандартного (або сумісного) редактора формул Microsoft Equation0 з використанням стандартів набору (додержання стилю та відносного розміру компонентів формул).
 2. Список літератури дається загальним списком у кінці рукопису і складається за чергою посилань у тексті (а не за алфавітом) мовою оригіналу та англійською мовою, відповідно до діючого ДСТ. Посилання на джерело дається в квадратних дужках із зазначенням конкретної сторінки (див. Бюлетень ВАК України. 2009. № 5. С. 26-30.). Післясписку літератури подається список використаних джерел транслітерований (References). Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом Офіційний трансліт онлайн (http://translit.kh.ua/?passport) та з російської Транслит (https://translit.net/ru/bgn/) (обираємо варіант BGN).

Редакція журналу пропонує всім авторам проводити самостійно перевірку своїх статей на наявність в їх роботах несумлінного цитування.

Окремим файлом наводиться реферат статті англійською мовою, який відображає стислий зміст статті обсягом від 2000 до 3000 символів. Реферат повинен містити прізвище та ініціали автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; текст реферату.

Автори, незалежно від наявності наукового ступеня, повинні надати до статті рецензію доктора наук з підписом та печаткою.

Відомості про авторів надаються до рукопису на окремому аркуші (приклад оформлення наведено у Додатку 2): містять:

 • прізвище, ім’я, по батькові всіх авторів повністю (українською, російською, англійською мовами);
 • повну назву організації – місце роботи кожного автора в називному відмінку, країну, місто (українською, російською, англійською мовами). Якщо всі автори статті працюють в одній установі, можна не вказувати місце роботи кожного автора окремо;
 • науковий ступінь, вчене звання, посаду (повністю) (українською, російською, англійською мовами);
 • e-mail для кожного автора окремо;
 • поштову адресу і телефон для контактів з авторами статті (можна один на всіх авторів).

Всі пов’язані файли (стаття, відомості про авторів, рецензія) надаються електронною поштою на адресу redaction_dsum@ukr.net у вигляді: Іванов_стаття, Іванов_рецензія, Іванов_реферат, Іванов_квитанція.

У СТАТТЮ МОЖУТЬ БУТИ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ РЕДАКЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ БЕЗ ЗГОДИ АВТОРІВ.

При невідповідності зазначеним вимогам статті до друку не приймаються. Остаточне рішення про включення статті в збірник ухвалює редакційна колегія.

Вартість однієї сторінки для публікації у науковому журналі «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» складає 60 грн.

Оплата приймається як готівковим (у редакції), так і безготівковим способом на розрахунковий рахунок університету.

Копія платіжного доручення надсилається ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СТАТТІ ДО ДРУКУ!

Реквізити для оплати публікації у науковому журналі «Менеджер. Вісник ДонДУУ»:

Код ЄДРПОУ 00173427
Отримувач Донецький державний університет управління
Банк отримувача ГУДКСУ в Донецькій області
Код банку 820172
№ рахунку UA628201720313281002302000263

(при оплаті через Приватбанк додатково:

 особовий рахунок 0000000001)

Вказувати: «За публікацію статті в «Менеджер. Вісник ДонДУУ. Серія …».

Обов’язково надіслати копію платіжного доручення.

Адреса редакції:

Донецький державний університет управління (ДонДУУ), вул. Карпінського, 58, к. 107, м. Маріуполь, 87513.

Телефон редакції журналу/збірників: (098) 817 84 07;

е-mail: redaction_dsum@ukr.net


Способи оплати публікації у науковому журналі «Менеджер. Вісник ДонДУУ»:

Оплата приймається тільки на розрахунковий рахунок університету.
Копія платіжного доручення надсилається ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СТАТТІ ДО ДРУКУ!

 1. Онлайн платіж з картки любого банку (комісія – 2,75%).
  У полі “Особовий рахунок” вказати 0000000001
  Сплатити карткою любого банку
 2. Онлайн платіж через Приват24 з карти Приватбанк (комісія – 1 грн);
  “Мої платежі” – “Новий платіж” – вбиваємо “ДонДУУ” – обираємо “Донецький державний університет управління” – у полі “Особовий рахунок” вказати 0000000001
  Сплатити карткою Приватбанк
 3. Термінали Приватбанку. Комісія 2 грн;
 4. Каси Приватбанку. Комісія – 1%, але не менше 7 грн. Наприклад: платимо 1000 грн, то комісія складе 10 грн. Якщо платимо 500 грн, то комісія – 7 грн., а також каси будь-якого банку (розмір комісії уточнюйте у Вашому банку)

Адреса редакції:

Донецький державний університет управління (ДонДУУ), вул. Карпінського, 58, к. 107, м. Маріуполь, 87513.
Телефон редакції журналу/збірників: ‎098-817-84-07
е-mail: redaction_dsum@ukr.net

анкета для авторів >

зразок оформлення статті >