Забезпечення якості освіти


Система забезпечення якості освіти в Донецькому держаному університеті управління грунтується на принципах викладених в “Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)» Ухвалено Міністерською конференцією в Єревані, 14-15 травня 2015 р.

Координує цю діяльність Відділ якості освіти

Cектор внутрішньої оцінки якості освіти

Механізм внутрішньої оцінки якості освіти
Основні стейкхолдери
Порядок створення експертних груп з оцінки якості та удосконалення навчальних програм
Пілотні оцінки освітніх програм за проектом Erasmus+ EDUQAS (Туризм (бакалавр), Соціологія (магістр)
Звіти з внутрішньої оцінки якості освіти

Метою діяльності Відділу є формування в ДонДУУ культури якості освіти та забезпечення безперервної системи удосконалення навчальних програм

Основні задачі відділу:

– забезпечення проведення раз на два роки моніторингу якості освітніх послуг ДонДУУ (в цілому університетом та кожної навчальної програми окремо);
– формування експертних груп з моніторингу якості освіти;
– залучення до груп основних стейкхолдерів регіону;
– організаційна та методична допомога в роботі експертів;
– на підставі висновку експертної групи, підготовка, затвердження та контроль за реалізацією рекомендацій щодо підвищення якості навчальних програм;
– інформування академічного середовища університету про результати внутрішнього моніторингу та рекомендації щодо підвищення якості освітніх послуг;
– організація та методичне забезпечення зовнішньої оцінки якості освіти (ліцензування та акредитація університету та окремих навчальних програм);
– координація роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітнього процесу;
– вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань моніторингу якості освіти;
– забезпечення функціонування сторінки відділу на сайті ДонДУУ тамодулю для внутрішнього користування співробітниками ДонДУУ;
– формування культури якості освіти серед ПВС та адміністративних співробітників ДонДУУ.

Організаційна структура відділу якості освіти, взаємодія з іншими підрозділами

Проект Erasmus+ EDUQAS

Відділ створено в ДонДУУ у січні 2019 року в ході реалізації міжнародного проекту за програмою ERASMUS + «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО» (EDUQAS).

Мета проекту полягає у впровадженні системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що сприятимуть підвищенню можливостей працевлаштування студентів університетів країн-партнерів. Внутрішня система контролю якості має ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі.

Подробна інформація щодо реалізації проекту ДонДУУ доступна на його сайті http://eduqas.old.dsum.edu.ua/

Самоаналіз щодо відповідності системи забезпечення якості освіти в ДонДУУ європейським стандартам та рекомендаціям

Ми провели самоаналіз щодо вмдповідності існуючої в ДонДУУ системи забезпечення якості освіти Європейським стандартам та Рекомендаціям (ЄСР). Результати наведено у таблиці:

так частково ні
ЄСР 1.1
Чи існує політика ЗВО, яка гарантує внутрішню якість?
Чи підтримує установа «культуру якості»?
Якщо так, чи це оприлюднено та є частиною стратегічного управління ЗВО?
Якщо так, чи має ЗВО відповідну структуру та процеси?
ЄСР 1.2
Чи має ЗВО процеси розробки та затвердження своїх програм?
Чи має ЗВО офіційні внутрішні документи для забезпечення якості програм?
Чи беруть участь зацікавлені сторони у розробці та затвердженні програм?
ЄСР 1.3
Чи оцінюються педагогічні методи та методи роботи?
Чи надаються програми таким чином, щоб заохочувати студентів брати активну участь у створенні навчального процесу?
Чи заохочуються гнучкі способи навчання та різні методи роботи у ЗВО?
Критерії та метод оцінки, а також критерії оцінювання публікуються наперед
Оцінка послідовна, справедливо застосовується до всіх студентів та здійснюється у відповідності до зазначених процедур
Чи існує процедура для апеляцій студентів?
ЄСР 1.4
Чи існують правила для вступу студентів?
Чи існують нормативні документи для того, щоб відслідити прогрес студента?
Чи отримують студенти документацію, що пояснює отриману кваліфікацію, включаючи досягнуті результати навчання та контекст, рівень, зміст та статус процесу навчання, які були проведені та успішно завершені?
Чи ЗВО збирає дані оцінки думки студента щодо якості освіти? (анкети, опитування, зворотні зв’язки тощо)
ЄСР 1.5
Чи оцінюються компетенції викладачів?
Чи існують чесні та прозорі процедури для набору персоналу?
Чи підтримує університет розвиток та вдосконалення  викладачів?
ЄСР 1.6
Чи має установа достатнє та доступне фінансування для навчання та викладання?
Чи потрібна допомога студентам? Чи адаптована вона до потреб студента?
ЄСР 1.7
Чи ЗВО збирає аналізи та використовує відповідну інформацію для керівництва установи?
ЄСР 1.8
Чи ЗВО публікує чітку, точну та об’єктивну інформацію про свою діяльність та програми?
ЄСР 1.9
Чи проводяться регулярні спостереження та огляди навчальних програм?
Чи залучаються студенти у процес моніторингу та перегляду?
ЄСР 1.10
Чи забезпечує Ваша організація зовнішню якість забезпечення відповідно до ЄСР на циклічній основі?

Персональний склад відділу

Ольга Ситнікова

В ДонДУУ працює з 2015 року, спочатку фахівцем навчального відділу, а наразі провідним фахівцем відділу забезпечення якості освіти Постійно підвищує свою кваліфікацію беручи участь у тренінгах та семінарах «Порядок проходження акредитаційної експертизи» та «Особливості проходження акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм» (Навчально-методичний центр з питань якості освіти , березень-листопад 2018 р, м. Київ); «Міжнародний досвід забезпечення якості освіти» та «Роль зовнішніх стейкхолдерів у системі забезпечення якості вищої освіти» (Міжвузівські навчальні семінари ДонДУУ)

Інга Борисова

В ДонДУУ працює з 2013 року, спочатку методистом навчального відділу, а наразі– тво начальника відділу забезпечення якості освіти Постійно підвищує свою кваліфікацію беручи участь у тренінгах та семінарах включена до реєстру експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Контакти

Відділ якості освіти розташований в першому корпусі ДонДУУ за адресою:
вул. Карпінського, 58, Маріуполь, 87513
тел. ‭+38097-781-55-80‬
email: quality@inbox.old.dsum.edu.ua

СЕКТОР ВНУТРІШНЬОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ОСНОВНІ СТЕЙКХОЛДЕРИ

Внутрішні

відповідають за якість навчання на рівні з Університетом; беруть участь у формуванні та корегуванні освітньо-професійних програм, ініціюючи запровадження елективних курсів, формулюючи запит на очікувані подальші результати навчання на основі результатів наскрізної практичної  підготовки. В рамках студентоцентрованого підходу до навчання вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибір дисциплін, модулів, кількість опанованих кредитів. Моніторинг задоволеності студентів якістю навчання дозволяє забезпечувати гнучкість моделі  та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті.

реалізують базові процедури внутрішнього забезпечення якості освіти:  здійснюють безпосередню розробку, впровадження актуальних для регіону та громади освітніх програм та постійний перегляд їх змісту відповідно до динаміки запиту; забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень,  а також якість науково-дослідної роботи та її інтеграцію у навчальний процес; забезпечують оцінювання результатів навчання, трансформуючи систему «контролю та покарання» в систему «довіри та допомоги»; запобігають академічній недоброчесності.

успішність випускників Університету, їхні кар’єрні здобутки – один з головних показників якості освітніх послуг, а їх фідбек щодо змісту та актуальності отриманих знань та навичок дозволяє своєчасно реагувати на необхідність внесення змін до освітніх  програм.

Зовнішні

профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Університету дозволяє виявити їх очікування щодо змісту освіти в Університеті, що з часом впливатиме на задоволеність студента якістю навчання, на обґрунтований  вибір спеціалізації.

запит громади та її бачення розвитку регіону дозволяє Університету корегувати перелік освітніх програм та ініціювати нові, необхідні громаді та затребувані на ринку праці; створює можливості для здобуття студентами відповідних компетенцій через співпрацю у громадському секторі, через волонтерську діяльність.

думка роботодавців щодо кваліфікації та компетенцій, отриманих випускниками в Університеті, дозволяє корегувати освітні програми відповідно до потреб регіонального бізнесу та сприятиме затребуваності випускників на ринку праці; дозволяє обирати актуальні напрями науково-дослідної діяльності Університету з перспективою їх комерціалізації.

формує запит на затребувані в місті та регіоні спеціальності, що дозволяє оновлювати переліг і зміст освітніх програм; як потенційний роботодавець може висувати пропозиції щодо компетенцій та очікуваних результатів навчання випускників Університету;  здатна забезпечити можливості дуальної освіти, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад і майбутній роботодавець; сприяє інтеграції результатів науково-дослідної діяльності Університету до розв’язання локальних суспільно-політичних та економічних проблем.

розробляє державні стандарти вищої освіти та контролює їх дотримання ЗВО; розробляє загальнонаціональну (зовнішню) систему забезпечення якості вищої освіти як основу для ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Університету; через механізм розподілу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою впливає на  ринок праці, в тому числі регіональний, стимулюючи реалізацію навчальних програм за дефіцитними спеціальностями.

СЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Відповідно до Закону України «Про вищу освіти» зовнішню оцінку якості здійснює Національна агенція забезпечення якості вищої освіти.

Акредитація освітніх програм

Законодавство України передбачає що Заклади вищої освіти України проходять обов’язкову державну аккредитацію як університету в цілому так і кожної з освітніх програм які затверджують право ЗВО видавати дипломи державного зразку. Наведені нижще сертифікати підтверджують успішне проходження Донецьким державним університетом управління зазначеної акрредиції та права видавати випускникам ДонДУУ дипломи державного зразка.

ДонДУУ аккредитований за найвищим IV рівнем аккредитації (сертифікат)

Бакалавр Магістр

051 Економіка

054 Соціологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси банк.справа

073 менеджмент

075 Маркетинг

081 Право

122 Комп.науки та інформаційні технології

122 Комп.науки

231 Соціальна работа

242 Туризм

051 Економіка

054 Соціологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси банк.справа

073 Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування

075 Маркетинг

081 Право

281 Публічне управління та адміністрування

Всі освітні програми, що реалізуються ДонДУУ на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти є акредитованими згідно п.1 наказу МОН України від 30.10.2017 № 1432

Отримати детальну інформацію щодо акредитації ДонДУУ або акредитаційної процедури Ви можете у фахівців відділу якості освіти.

На підставі Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження” ДонДУУ продовжено дію всіх акредитаційних сертифікатів виданих до листопаду 2014 року. То ж наразі університет ліцензує та акредитує лише нові освітні програми що відкриті після переміщення в м. Маріуполь

Експертні висновки акредитаційних експертиз

Нормативно-правова база

Питання ліцензування та аккредитації університетів передбачені низкою Законів України та підзаконів актів:

Закони України:

Закон про освіту – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон про вищу освіту – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон про наукову і науково-технічну діяльність – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Закон про ліцензування видів господарської діяльності –http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» від 09.08.2001 р. № 978 
 2. «Про ліцензування освітніх послуг» від 29.08.2003 р. № 1380
 3. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 10.05.2018 № 347)
 4. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266
 5. «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341
 6. «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» від 13.07.2011 р. № 752

Накази Міністерства освіти і науки України

 1. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
 2. Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностейвід 19.12.2016  № 1565
 3. «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993 р. № 93
 4. «Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг» від 17.09.2012 р. № 1022 
 5. «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 24.01.2013 р. № 48

Корисні посилання