Загальна інформація про університет


ДонДУУ є спеціалізованим навчальним закладом з підготовки всебічно розвинених управлінських кадрів, економістів, фінансистів, соціологів, спеціалістів у галузі права, менеджменту, маркетингу, орієнтованих на діяльність в умовах ринкової економіки України, її входження в міжнародний науковий та освітянський простір.

Ректор – Марова Світлана Феліксівна, д.держ.упр., професор.

Донецький державний університет управління – державний вищий навчальний заклад, який було створено 15 березня 2004 року (розпорядження Кабінету Міністрів № 124-р від 4 березня 2004 р.), як правонаступник Донецької державної академії управління. Історія існування ДонДАУ відраховується від червня 1992 року. Засновником університету, його першим ректором, став д.е.н., професор, чл.-кор. АПН України, заслужений працівник народної освіти України, Почесний громадянин міста Донецька, Почесний громадянин Донецької області – Поважний Станіслав Федорович, який заклав основу нашого колективу, його традиції, наукову школу державного управління.

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію на Сході України та продовження збройного конфлікту на території міста Донецьк, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.11.2014 року № 1384, Донецький державний університет управління проводить свою освітню діяльність у місті Маріуполь. 

У 2017 році Університет відсвяткував 25-річчя свого існування. На сьогоднішній день у ДонДУУ налагоджено конструктивний діалог з місцевими органами влади та громадськими організаціями. Так, в рамках Угоди про співпрацю з розвитку інтелектуального потенціалу Маріуполя, ДонДУУ отримав новий навчальний корпус №2.

Сьогодні ДонДУУ отримав визнання як в нашому регіоні, Україні, так і за кордоном.

За 25 років з моменту створення випущено більш 35 тисяч випускників; акредитовано і ліцензовано 7 напрямів підготовки, 20 спеціальностей і спеціалізацій; захищені 91 докторська і більше 400 кандидатських дисертації; створеноа і функціонує спеціалізована вчена рада Д 11.107.01 з правом прийняття до розгляду і проведення захистів дисертацій для отримання наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління.


НАПРЯМИ НАВЧАННЯ, ЗА ЯКИМИ ВЕДЕТЬСЯ ПІДГОТОВКА У ДОНДУУ

Підготовка за ступенями бакалавр та магістр здійснюється за 11 спеціальностями та 19 спеціалізаціями:
Економіка (спеціалізації: Економіка підприємства; Управління персоналом та економіка праці);
Соціологія;
Облік і оподаткування;
Фінанси, банківська справа та страхування;
Менеджмент (спеціалізацій: Менеджмент у виробничій сфері, Менеджмент невиробничої сфери, Управління у сфері економічної конкуренції, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Менеджмент інноваційної діяльності, Менеджмент природоохоронної діяльності, Менеджмент в туризмі, Муніципальний менеджмент, Логістика; Адміністративний менеджмент; Управління інноваційною діяльністю, Управління проектами);
Державна служба;
Маркетинг;
Право (спеціалізації: Державне будівництво і місцеве самоврядування; Господарське право; Суд. Прокуратура. Адвокатура; Інтелектуальна власність);
Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
Соціальна робота;
Туризм.


ЩО ПРОПОНУЄ УНІВЕРСИТЕТ СТУДЕНТАМ

4 5

Програма навчання студентів у ДонДУУ спирається на найкращій вітчизняний та зарубіжний освітянський досвід.

Головний фокус навчання орієнтовано на фінансову економіку, економічну політику та економіку підприємств, споживачів і структур ринку, підготовку фахівців у сфері менеджменту, маркетингу, права, соціології.

Підготовка фахівців ведеться у відповідності до світових вимог та за програмами МВА. Навчальний план ДонДУУ змодельоване за зразками найвідоміших економічних та фінансових програм нашої країни та розвинутих країн світу.

ДонДУУ пропонує студентам можливості стажування у провідних українських компаніях та підприємствах, урядових структурах, міжнародних організаціях та фірмах.

Студенти ДонДУУ отримують стипендії різних рівнів: від державної, призначеної для успішних студентів денної форми навчання, до особистих стипендій ректора, міського голови, облдержадміністрації та Президента України.


ВИКЛАДАЦЬКІ КАДРИ УНІВЕРСИТЕТУ

Навчальний процес в університеті забезпечують 150 викладачів; з них 44 доктора наук та професора; 65 кандидатів наук та доцентів. Середній вік наших викладачів складає 44 роки, що  говорить про те, що наш ВНЗ є незакоснілою структурою, яка здатна чути молодь, чути і відчувати свій час. До педагогічного процесу залучені також керівники підприємств та організацій Донецької області.

В університеті в різні роки працювали: 6 академіків НАН України; 56 академіків і член-кореспондентів галузевих академій наук України та зарубіжних країн. Почесне звання “Заслужений працівник освіти України” мали 5 членів професорсько-викладацького складу; “Заслужений працівник культури Української РСР” – 1; “Заслужений діяч науки і техніки України” – 1; “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України” – 1.


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4 5

Інтернаціоналізація навчального процесу та інтеграція університету до єдиного європейського освітянського простору є пріоритетним напрямком роботи університету.

На сьогодні в Університеті реалізуються вісім міжнародних проектів.

У рамках проектів TEMPUS, ERASMUS+, BRITISH COUNCIL в університеті реалізуються наступні програми: 

Проект “Центр освіти третього віку” (2013-2017 р.).
Проект «Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку»  (2013-2017 р.).
Угода з Університетом Салерно (Італія, 2015-2018 р.).
Угода з університетом Ліон-2 (Франція, 2015-2018 р.).
Грантова Угода, Університет Севільї (Іспанія, 2011-2016 р.).
Проект «Забезпечення якості освіти  у ВНЗ через співробітництво університет-бізнес-уряд» (2018-2020).
Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України (Велика Британія).
Центр  та Кафедра Жана Моне  «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні”.
Програма подвійного диплому з вузами Польщі.

Щороку у ДонДУУ проводиться конкурс на навчання в університетах Ліон (Франція) і Салерно (Італія). Згідно міжуніверситетських угод наші студенти можуть пройти безкоштовне навчання в університеті Салерно (Італія, 6 місяців) і в університеті Ліон (Франція,5 місяців). Навчання безкоштовне + отримання стипендії + покриття транспортних витрат. Приймаючий університет допомагає з розміщенням.


РЕСУРСИ УНІВЕРСИТЕТУ

4 5

Донецький державний університет управління готує висококваліфікованих фахівців як для Донбаського регіону, так і для всієї України, а також багатьох зарубіжних країн, підвищуючи імідж нашої держави у світі.

Випускники ДонДУУ працюють у Державних адміністраціях, відділеннях й управліннях Пенсійного фонду, державних податкових структурах, на митниці, на підприємствах всіх форм власності.

Головний підсумок роботи Донецького державного університету управління – це понад 35000 висококваліфікованих випускників, які поповнили ряди управлінців Донецька, Донецького регіону і України, а також працюють в країнах далекого і ближнього зарубіжжя.