Науково-дослідна робота


Наукова робота Університету проводиться в рамках 11 основних напрямів:

I. Науково-методичні основи управління природокористуванням та охороною навколишнього середовища (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Марова С.Ф.).

ІI. Теоретико-методологічні засади управління людськими і природними ресурсами в контексті сталого розвитку (науковий керівник – д.е.н., доц. Балуєва О.В.).

ІІІ. Дослідження педагогічних аспектів підвищення якості і ефективності підготовки менеджерів у вищій школі (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Токарева В.І.).

IV. Фінансовий механізм державного управління економікою України (науковий керівник – д.е.н., доц. Ясинська Н.А.).

V. Соціальний менеджмент та управління інформаційними процесами (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Черниш О.І.).

VI. Теоретико-методичні основи управління соціально-етичним маркетингом (науковий керівник – к.держ.упр., доц. Хороших В.В.).

VII. Соціально-гуманітарні аспекти менеджменту (наук. керівник – к.і.н., доц. Никифоренко Н.О.).

VIII. Організаційно-економічні засади формування туристичної привабливості міст України (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Стойка А.В.).

IX. Правове забезпечення діяльності місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування в сучасних умовах (науковий керівник – к.ю.н., доц. Калініна І.В.).

Х. Теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми формування, розвитку і управління зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю (науковий керівник – д.е.н., проф. Дятлова В.В.).

ХІ. Механізми формування соціально ефективної державної економічної політики (науковий керівник – д.е.н., доц. Чечель А.О.).

В ДонДУУ забезпечуються умови для реалізації права здобувачів на участь у науковій роботі (тематичний план наукової роботи на 2019).

Основний обсяг фінансування наукових досліджень в ДонДУУ здійснюється за рахунок видатків загального фонду державного бюджету. Зокрема, в рамках щорічного конкурсного відбору наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за участю ВНЗ та наукових установ в ДонДУУ були реалізовані наступні фундаментальні дослідження:

НДР «Методологічні засади формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій» (науковий керівник – д.е.н., проф. Балуєва О.В.). Обсяг фінансування (за період 2016-2018 рр.) – 629,180 тис. грн. результатом виконання проекту є Концепція Державної програми сприяння зворотній міграції та реінтеграції мігрантів, які повертаються в Україну, як підґрунтя для розробки стратегічних основ і програм підтримки внутрішньо переміщених осіб з урахуванням особливостей територій розселення.

НДР «Концепція муніципального управління і капіталізації активів території» (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Черниш О.І.). Обсяг фінансування (за період 2015-2018 рр.) – 118,9 тис. грн. Результатом виконання теми дослідження  є Концепція муніципального управління на основі капіталізації ресурсів житлово-комунального господарства шляхом їх перетворення в активи бізнес-структур як підґрунтя Проекту Закону «Про муніципальне управління».

Публікаційна активність в ДонДУУ

За 2015 – 2019 роки викладачами та співробітниками ДонДУУ було опубліковано 113 монографії; 60 посібників та підручників; 1059 статей.

Станом на 01 липня 2019 р. Донецький державний університет управління у Рейтингу вищих навчальних закладів України за індексом Гірша (h-індексом) займає 76 зі 166 місць (h-індекс=12).

Відповідно до Рейтингу ЗВО України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus у 2019 році Донецький державний університет управління посів 76 місце (https://osvita.ua/vnz/rating/64398/), покращивши свої позиції на 13 пунктів у порівнянні з минулим роком. Відповідно до зазначеного рейтингу, кількість публікацій викладачів та співробітників Університету у базі даних SciVerse Scopus на сьогоднішній день дорівнює 70, а кількість цитувань – 595. Значення Індексу Гірша у 2019 році дорівнює 12.

Наукові підрозділи ДонДУУ 

  1. Юридична клініка «Феміда». Основною метою діяльності юридичної клініки є, з одного боку, підвищення рівня практичних та науково-практичних знань, умінь та навичок студентів-правознавців, з другого – забезпечення доступу громадян, перш за все із соціально-вразливих та незахищених верств населення (пенсіонерів, інвалідів, матерів-одиночок, молоді та ін.) до правової допомоги і вирішенні життєвих питань. За 2015-2019 рр. юридичною клінікою було проведено 8 круглих столів, активно приймалась участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, була надана безкоштовна правова допомога 283 представникам соціального контингенту – студентам, інвалідам, пенсіонерам, багатодітним жінкам, засудженим тощо.
  2. Соціологічна науково-дослідна лабораторія була створена з метою планування, організації та проведення досліджень із актуальної соціальної проблематики, виконання соціологічних досліджень на замовлення, а також з метою створення умов для набуття студентами практичних навичок з майбутньої професії. Потенціал соціологічної лабораторії дозволяє проводити на її базі дослідження у повному обсязі – від розробки проекту соціологічного дослідження до оформлення звіту та презентації його результатів – без залучення зовнішніх ресурсів на будь-якому з етапів дослідження. За 2015-2019 рр. лабораторією проведено 23 соціологічні дослідження, а також активно приймалась участь у проведенні 7 науково-практичних конференцій.
  3. Центр нових технологій ДонДУУ взаємодіє з усіма структурними підрозділами, які використовують елементи дистанційного навчання. За 2015-2019 рр. центром було організовано і проведено підвищення кваліфікації для викладацького складу ДонДУУ за темою «Застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі», було впроваджено веб-ресурс для створення наукових журналів онлайн з подальшим присвоєнням кодів DOI. Також центр забезпечує організацію робочих місць для науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів, які проводять наукові дослідження.

 

Наукові конференції

Згідно з планами наукової діяльності та наказами ректора в ДонДУУ проводяться міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, науково-практичні та інтернет-конференції за участю науковців України, Польщі, Чехії, Словаччини, Італії, Грузії та інших країн:

Назва конференції (семінару) Місто та термін проведення
2019
1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку еколого-економічних систем у сучасному світі» 15-16 квітня 2019 р. м. Маріуполь
2. IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку» 3-4 жовтня 2019 р. м. Маріуполь
3. II Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях» 6-8 травня 2019 р м. Маріуполь
4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі» 12 квітня 2019 р. м. Маріуполь
5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Процеси формування громадянського суспільства та політичної нації» 26 квітня 2019 р. м. Маріуполь
6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні» 29 листопада 2019 р.
м. Маріуполь
7. Всеукраїнська заочна науково-практична Інтернет-конференція «Прикладна математика та комп’ютерні науки» 22 лютого 2019 р. м. Маріуполь
8. II науково-практична інтернет-конференція «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» 27 лютого 2019 р. м. Маріуполь
9. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності» 15 травня 2019 р. м. Маріуполь
10. Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві» 25 квітня 2019 р. м. Маріуполь
2018
1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція науковців і студентів «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів» 25 жовтня 2018 р. м.Маріуполь
2. Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві» 25 квітня 2018 р. м.Маріуполь
3. Семінар «English for Media Literacy» для викладачів та вчителів іноземних мов 31 травня 2018 р. м.Маріуполь
4. Конференцiя «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів» 25 жовтня 2018 р. м.Маріуполь
5. Міжнародна науково-практична конференція  «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі» 21-23 березня 2018 р. м. Кошице Словаччина
6. ІII Науково-практична конференція школярів, студентів та молодих учених «Екологія та сталий розвиток» 22-23 лютого 2018 р. м. Маріуполь
7. Круглий стіл  «Ревіталізація водних, лісових і рибних ресурсів Маріуполя і Приазов’я» 30 листопада 2018 р. м. Маріуполь
8. Міжнародна науково-практична конференція «Азовські правові читання» 17-18 травня 2018 р. м. Бердянськ
9. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Кальміуські правові читання: Актуальні проблеми  права та шляхи їх вирішення» 10 грудня 2018 р. м. Маріуполь
10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії» 28 лютого 2018 р. м. Маріуполь
11. II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення» 15 червня 2018 р. м. Маріуполь
12. Круглий стіл «Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика» 21 червня 2018 р. м. Маріуполь
13. Кафедральний науковий семінар «Використання EXCEL в моделюванні соціально-економічних процесів» 30.05.2018 р. м. Марiуполь
14. Кафедральний науковий семінар «Розвиток та застосування математичних методів та моделей в задачах управління, економіки, екології, соціології, освіти» (обговорення звіту з наукової теми кафедри) 29.12.2018 р. м. Марiуполь
15. Навчальний семінар для викладацького складу та адміністративних працівників «Міжнародний досвід забезпечення якості освіти», 1 частина – «Забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти: досвід Болгарії та Румунії» 21 червня 2018 р. м. Маріуполь
16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» м. Київ – м. Маріуполь, 27 лютого 2018 р.
17. Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях», м. Маріуполь 17-19 травня 2018 р.
18. II Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку» м. Маріуполь 4-5 жовтня 2018 р.
19. «Building Resilient States and Societies: EU’s Response to New Security Challenges in the European Neighbourhood», (2018-2020 Jean Monnet Project) 21-23 November 2018 Kyiv
20. II Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку» 4-5.10.2018 м. Маріуполь
21. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності» 15.06.2018 р. м. Маріуполь
2017
1. ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» 3 березня 2017 р. м. Маріуполь
2. І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення» 9 червня 2017 р. м. Маріуполь
3. Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток державного управління в умовах реформування: проблеми та перспективи»
18-19 квітня 2017 р. м. Маріуполь
4. Круглий стіл «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах членства України в СОТ» 29 червня 2017 р. м. Маріуполь
5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності» 12 травня 2017 р. м. Маріуполь
6. Круглий стіл «Права та обов’язки студентів. Підліткова злочинність» 29 березня 2017 р. м. Маріуполь
7. I Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві» 20 квітня 2017 р. м. Маріуполь
8. Інтернет-конференція «Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці» в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» 18-19 травня 2017 р. м. Маріуполь
9. Кафедральний науковий семінар «Використання вибіркового методу в соціології» 30 травня 2017 р. м. Маріуполь
10. Кафедральний науковий семінар «Використання пакету Comsol при вивченні соціально-економічних процесів» 26 грудня 2017 р. м. Маріуполь
11. Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі» 21-23 лютого 2017 р. м. Кошице, Словаччина
12. Круглий стіл «Забезпечення прав людини і громадянина в Україні: історія і сучасність» 7 грудня 2017 р. м. Маріуполь
13. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми правового забезпечення державного та муніципального управління» 8-9 грудня 2017 р. м. Маріуполь
14. Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція «Забезпечення стабільного соціально економічного розвитку в умовах сучасних викликів» 19 квітня2017 р. м. Маріуполь
15. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку» 3-4 жовтня 2017 р. м. Маріуполь
2016
1. Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі 15-19 лютого 2016 р. м. Маріуполь
2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» червень 2016 р.
3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців та студентів «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів» 23-25 листопада 2016 р.
4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку» листопад 2016 р.
5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна діяльність органів студентського самоврядування: вітчизняний та міжнародний досвід управління ВНЗ» квітень 2016 р.
6. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Теоретичні, методичні, практичні проблеми соціології» квітень 2016 р.
2015
1. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Проблеми місцевого самоврядування в Україні: теоретико-правовий аспект» 18 грудня 2015 р. м. Маріуполь
2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Державне управління в контексті адміністративної реформи» 17-18 грудня 2015р. м. Маріуполь
3. ХІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» 05 червня 2015 р. м. Маріуполь