Факультет економіки


СТВОРЮЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ З НАМИ

Факультет економіки – це великий творчий колектив талановитих викладачів та студентів, які є єдиною злагодженою командою. У період докорінних змін у соціально-економічному і духовному житті ми готуємо висококваліфікованих фахівців, впроваджуємо інноваційні ідеї в освіті, що під силу лише команді однодумців. Економічний факультет – один з провідних факультетів Донецького державного університету управління. Він створений у 2004 р., але свою історію факультет веде з кафедр маркетингу та економіки підприємства, які були створені у 1993 р.

Місія факультету – підготовка першокласних фахівців у галузі економіки, здатних ефективно забезпечувати управління підприємствами, установами та організаціями в різноманітних галузях національного господарства.

Підготовка студентів здійснюється за такими спеціальностями:

Маркетинг
Логістика
Економіка підприємства 
Управління персоналом та економіка праці
Туризм
Фінанси і кредит

Всі спеціальності економічного факультету ліцензовані та акредитовані за вищим, четвертим рівнем. Факультет здійснює підготовку фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями з терміном навчання:

Бакалавр (4 роки на денній формі, 4,5 на заочній).
Спеціаліст (1 рік на денній та 1,5 на заочній формі).
Магістр (1 рік на денній та 1,5 на заочній формах).

На факультеті навчаються понад 800 студентів. Підготовку студентів здійснюють кафедри, які очолюють відомі вчені:

кафедра маркетингу
кафедра економіки підприємства
кафедра фінансів
кафедра туризму
кафедра вищої математики та інформаційних технологій

Високий рівень фахової підготовки майбутніх економістів забезпечують: 1 член-кореспондент НАН України, 7 докторів та 40 кандидатів наук, інші висококваліфіковані працівники з великим досвідом практичної роботи в науковій та виробничій сферах. Розвиток наукового потенціалу факультету економіки забезпечується на базі наукових шкіл: «Теоретико-методичні основи розвитку маркетингу в управлінні економікою України», «Теоретичні та практичні засади логістико-орієнтованого управління розвитком національної економіки», «Організаційно-господарський механізм розвитку економіки Донбасу та східного регіону України», «Теоретико-методологічні основи управління людськими і природними ресурсами та визначення тенденцій їх впливу на соціально-економічну систему регіону».

Підготовка фахівців високого рівня супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників нового покоління, викладанням спеціальних дисциплін іноземними мовами, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практикою на підприємствах, в установах і організаціях. Використовуються сучасна кредитно-модульна система оцінки знань студентів та ефективні технології, спрямовані на активізацію та підвищення якості самостійної роботи студентів.

Викладачі, науковці та студенти факультету плідно співпрацюють з іноземними партнерами з Італії, Польщі, Чехії, Росії, Грузії та інших. Факультет бере активну участь у міжнародних освітянських та програмах обміну студентів, грантових програмах, організовує стажування аспірантів і викладачів за кордоном. На факультеті існує практика відкритих лекцій для студентів провідних науковців, керівників регіональних органів державного управління, місцевого самоврядування та великих промислових підприємств.

Високий рівень знань, підтверджується щорічними перемогами наших студентів у ІІ турах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнської студентської олімпіади. Щорічно аспіранти та студенти факультету одержують стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Донецької обласної ради та ректорські стипендії.

Донецький державний університет управління готує високопрофесійних економістів нової формації і є прекрасною школою творчого саморозвитку, самоврядування, самореалізації й самоствердження студентів. Виховання розвиненої особистості передбачає створення на факультеті широких можливостей для творчої реалізації студентів. Студенти факультету є активними учасниками культурно-дозвільних заходів: «Дебют першокурсника», «Міс університет», «Зоряний університет», дні кафедр, фотовиставки, конкурси художників-аматорів.

Важливим напрямком виховної роботи в Університеті є участь студентів у роботі органів самоврядування. На факультеті на громадських засадах діє студентська рада факультету. Завдання студентського самоврядування полягає в тому, щоб допомогти студентам та аспірантам в їхній науковій, професійній та громадській роботі, налагодити побут та дозвілля студентів у гуртожитку, посприяти в організації відпочинку тощо.

Контактна інформація:
вул. Аеродромна, 7, 2й корпус ДонДУУ, кімната 502
тел.: (0629) 56-00-94,
електронна пошта: f_economica@inbox.old.dsum.edu.ua

Звіт-2017-2018