Документи навчального відділу


Графіки навчального процесу

Наказ про організацію навчального процесу 2018-2019 н.р.

Наказ про організацію навчального процесу 2019-2020 н.р.

Звіт про складання екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт за 2015 2016 навчальний рік

Звіт про роботу екзаменаційних комісій у 2017 2018 навчальному році

Звіт про роботу екзаменаційних комісій у 2018 2019 навчальному році

Стратегія розвитку ДонДУУ (оновлено 20.12.2018)

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльностіу ДонДУУ(оновлено 20.12.2018)

Методичні рекомендації щодо розробки тимчасових освітніх програм ДонДУУ(оновлено 20.12.2018)

Інструкція менеджера академічної групи (оновлено 25.11.2019)

Методичні рекомендації щодо переведення шкали оцінювання рівня знань, умінь та навичок студентів

Методичні рекомендації щодо розробки тимчасових освітніх програм (оновлено 25.11.2019)

Порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін і результатів навчання

Методичні рекомендації переведення шкали оцінювання КМСОНП до ЄКТС (оновлено 20.12.2018)

Порядок організаці поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів із застосуванням дистаційних технологій навчання

Інструкція щодо планування та розподілу обсягів навчального навантаження науково- педагогічних працівників кафедр у 20172018н.р.

Положення про академічну доброчесність у ДонДУУ

Положення про дистанційне навчання

Положення про екзамен. комісію

Положення про індивідуальний навчальний план студента у ДонДУУ

Положення про кафедру

Положення про куратора академічної групи

Положення про навчальний відділ

Положення про освітні програми і навчальні плани (оновлено 25.11.2019)

Положення про орган студентського самоврядування

Положення про організацію навчального процесу студентів за індивідуальним графіком у ДонДУУ

Положення про організацію та проведення комплексних контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про організацію та проведення ректорських контрольних робіт у ДонДУУ

Положення про організацію самостійної роботи студентів (оновлено 25.11.2019)

Положення про організацію освітнього процесу (оновлено 25.11.2019)

Положення про оцінювання знань студентів ДонДУУ

Положення про переведення студентів ДонДУУ з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осібна навчання за рахунок коштів державного бюджету

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників у ДонДУУ

Положення про порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі дипломів (оновлено 24.10.2019)

Положення про порядок обліку медичних довідок, що засвідчують тимчасову непрацездатність здобувачів вищої освіти (оновлено 25.11.2019)

Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Положення про проведення практик студентів ДонДУУ (оновлено 25.11.2019)

Положення про проектні групи та групи забезпечення спеціальності

Положення про розроблення навчальних та робочих навчальних планів заочної форми навчання

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про структурний підрозділ

Положення про студента (оновлено 25.11.2019)

Порядок виплати соціальних стипендій

Про освтітні програми і навчальні плани ДонДУУ

Про проектні групи та групи забезпечення спеціальності з розроблення і супроводження освітніх програм у ДонДУУ

Положення про формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у ДонДУУ

Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДонДУУ